Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'atur
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 40,6 65,4 49,1
De 20 a 24 anys 36,9 29,6 33,5
De 25 a 54 anys 10,9 11,8 11,3
De 55 anys i més 9,2 9,8 9,5
Total 12,7 12,9 12,8
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.