Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Província / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Barcelona 180,6 158,9 339,4
Girona 28,2 27,2 55,5
Lleida 8,0 11,1 19,1
Tarragona 29,9 29,1 58,9
Total 246,7 226,2 472,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.