Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 20,8 250,1 270,8
De 25 a 34 anys 272,7 455,6 728,3
De 35 a 44 anys 518,4 495,2 1.013,6
De 45 a 54 anys 611,8 422,0 1.033,8
De 55 anys i més 408,5 245,4 653,9
Total 1.832,2 1.868,3 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.