Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Pers. que conviuen amb pers. principal / Act. d'aquesta
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Ocupada  Desocupada  Inactiva     Total
Cap o una persona 696,9 139,5 827,6 1.664,0
Dues persones 378,1 83,0 150,6 611,7
Tres persones i més 466,5 108,4 94,9 669,8
Total 1.541,6 330,9 1.073,1 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.