Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Barcelona. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 21,2
Indústria 557,2
Construcció 254,8
Serveis 1.753,6
Total 2.586,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.