Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Província / Grups d'edat
Catalunya. 2018
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
De 16 a 19 anys 36,7 9,4 4,0 6,0 56,1
De 20 a 24 anys 176,7 25,4 11,2 23,1 236,5
De 25 a 54 anys 2.153,3 281,7 158,0 295,7 2.888,7
De 55 anys i més 441,6 67,3 38,0 70,4 617,4
Total 2.808,3 383,8 211,3 395,3 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.