Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Homes 1.581,7
Dones 1.417,0
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.