Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Barcelona 2.214,1
Girona 298,4
Lleida 186,7
Tarragona 299,6
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.