Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura 46,9
Indústria 536,4
Construcció 186,8
Serveis 2.228,7
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.