Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Tipus d'habitatge familiar
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Població total 6.173,1
     en habitatges sense actius 897,9
     en habitatges sense perceptors d'ingressos 96,0
Població assalariada amb contracte temporal 610,4
     en habit. amb tots els assalariats amb contracte temporal 281,6
Població desocupada 304,6
     en habitatges amb tots els actius desocupats 66,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.