Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Valor
De 16 a 19 anys 56,1
De 20 a 24 anys 236,5
De 25 a 29 anys 353,2
De 30 a 34 anys 407,6
De 35 a 39 anys 504,3
De 40 a 44 anys 599,0
De 45 a 49 anys 546,5
De 50 a 54 anys 478,0
De 55 a 59 anys 374,9
De 60 a 64 anys 207,6
De 65 anys i més 34,9
Total 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.