Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Valor
Analfabets i educació primària 257,1
Educació secundària 1a. etapa 1.014,6
Educació secundària 2a. etapa 871,6
Educació superior 1.655,3
Total 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.