Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 17,4 276,1 293,5
De 25 a 34 anys 344,1 552,6 896,7
De 35 a 44 anys 638,5 549,3 1.187,8
De 45 a 54 anys 554,9 385,2 940,1
De 55 anys i més 317,6 202,7 520,2
Total 1.872,5 1.965,8 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.