Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 2008
    Valor
Agricultura, ramaderia, silv. i pesca 75,2
Energia, química, cautxú i metal·lúrgia 287,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició 252,6
Maquinària, mat. elèctric i de transport 283,1
Construcció 463,5
Comerç, hoteleria i reparacions 804,8
Transports i telecomunicacions 245,3
Serveis financers, a empreses i lloguers 546,3
Adm. pública, educació i sanitat 566,0
Altres serveis col·lectius 286,5
No classificables 120,0
Total 3.930,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.