Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2019
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 56,0
Indústries extractives, energia, aigua i residus 50,5
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 220,0
Química i cautxú 115,3
Metal·lúrgia 62,3
Maquinària, material elèctric i de transport 204,9
Construcció 216,5
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 196,0
Comerç detall 358,2
Transport i emmagatzematge 210,8
Hostaleria 302,0
Informació i comunicacions 112,2
Activitats financeres i assegurances 65,0
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 276,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 200,5
Administració pública 193,5
Educació 241,1
Sanitat i serveis socials 299,2
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 269,5
No classificables 216,9
Total 3.867,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.