Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2018
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 63,7
Indústries extractives, energia, aigua i residus 57,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 193,7
Química i cautxú 116,2
Metal·lúrgia 79,1
Maquinària, material elèctric i de transport 210,8
Construcció 228,6
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 172,1
Comerç detall 354,6
Transport i emmagatzematge 202,5
Hostaleria 301,9
Informació i comunicacions 120,0
Activitats financeres i assegurances 64,8
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 263,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 192,6
Administració pública 181,3
Educació 214,4
Sanitat i serveis socials 289,4
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 259,9
No classificables 231,6
Total 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.