Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
    Valor
Analfabets i educació primària 237,4
Educació secundària 1a. etapa 1.035,2
Educació secundària 2a. etapa 873,3
Educació superior 1.721,2
Total 3.867,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.