Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Desocupats que hi habiten / Actius que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Cap actiu 760,3 0,0 0,0 760,3
Un actiu 688,6 170,9 0,0 859,5
Dos actius 709,7 282,6 71,9 1.064,1
Tres actius i més 113,9 76,8 70,9 261,6
Total 2.272,6 530,2 142,7 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.