Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada
Sexe
Catalunya. 1999
    Valor
Homes 66.858,3
Dones 37.445,4
Total 104.303,6
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles