Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 13.077,6
De 25 anys i més 91.226,1
Total 104.303,6
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles