Skip to main content

1329 — Directors d'altres empreses de serveis professionals ncaa

  S'inclouen en aquest grup primari els directors que planifiquen, dirigeixen, coordinen i avaluen la prestació de serveis tècnics i professionals especialitzats i no estan classificats en el subgrup 121, "Directors de departaments administratius", ni en el subgrup principal 13, "Directors de producció i operacions". Per exemple, s'inclouen aquí els directors responsables de la prestació de serveis de policia, penitenciaris, jurídics i de lluita contra incendis.

  Els directors i gerents d'empreses de serveis professionals són responsables de la planificació, direcció i coordinació de la prestació de serveis professionals i tècnics especialitzats. Normalment es requereixen qualificacions especialitzades i àmplia experiència en una o més de les ocupacions classificades en el gran grup 2, "Tècnics i professionals científics i intel·lectuals", o en el gran grup 3, "Tècnics i professionals de suport".

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Establir l'orientació general d'un servei, instal·lació, organització o centre i ocupar-se de la gestió.
  • Elaborar, aplicar i supervisar procediments, polítiques i normes per al personal.
  • Dirigir, supervisar i avaluar la tasca del personal professional, tècnic, administratiu, de serveis, de manteniment i d'un altre tipus.
  • Supervisar i avaluar els recursos destinats a la prestació dels serveis.
  • Controlar activitats administratives com ara la planificació pressupostària, la preparació d'informes i l'assumpció de despeses per raó de subministraments, equips i serveis.
  • Planificar, dirigir i coordinar la prestació dels serveis.
  • Coordinar la cooperació amb altres entitats de prestació de serveis en el mateix camp o en camps similars.
  • Gestionar els pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització racional dels recursos.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Comissaris de policia
  • Comissaris del cos de Mossos d'Esquadra
  • Directors d'arxius
  • Directors d'establiments penitenciaris
  • Directors de biblioteques
  • Directors de galeries d'art
  • Directors de museus
  • Directors de parcs naturals
  • Directors de serveis jurídics
  • Gerents de biblioteques
  • Gerents de galeries d'art
  • Gerents de museus
  • Intendents del cos de Mossos d'Esquadra

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Inspectors de policia (vegeu 3631)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors altres empreses serveis professionals