Skip to main content

39990 — Altres empleats de serveis administratius i similars

    S'hi inclouen els empleats administratius i similars que no figuren en rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que classifiquen a mà formularis o altres documents, els que escriuen a mà adreces en circulars o sobres, els que manegen màquines que classifiquen documents per a ser col·locats en els arxius o màquines que ordenen en sèrie les pàgines dels documents reproduïts i els que acompleixen altres tasques auxiliars d'oficina, i també els que llegeixen comptadors de gas, aigua i electricitat.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.