Saltar al contingut principal

1. Introducció

L'Enquesta industrial de productes (EIP) és una operació estadística anual que du a terme l'INE, amb la col·laboració de l'Idescat en l'àmbit de Catalunya, per tal d'obtenir una informació precisa i fiable d'un conjunt ampli de productes industrials.

L'enquesta es basa en el Reglament del Consell (CEE) núm. 3924/91, relatiu a la creació d'una enquesta comunitària sobre la producció industrial i el Reglament de la Comissió (CE) núm. 912/2004 sobre l'aplicació del Reglament del Consell.

D'acord amb el conveni de col·laboració signat amb l'INE, l'Idescat ha traduït al català la llista de quasi 4.000 productes en què es basa aquesta operació, així com els 81 qüestionaris que utilitza.

L'Idescat també du a terme una explotació anual de les dades individualitzades de l'enquesta per tal d'ampliar els resultats disponibles per a Catalunya. Les explotacions anteriors a l'any 2008 utilitzaven la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 (CCAE-93). Els resultats del període 2000 a 2007 es poden consultar a la publicació en format PDF Estadística, producció i comptes de la indústria (capítol 8). La sèrie completa (1993–2007) es va difondre mitjançant el llibre del mateix títol. Per a l'enquesta referida a l'any 2008 i següents, la classificació utilitzada és la CCAE-2009.

Els objectius principals de l'enquesta són:

 • Disposar d'una informació completa i recent dels productes del sector industrial i oferir els resultats amb un grau de detall que permeti l'estudi d'una àmplia selecció de productes, l'anàlisi dels seus mercats i l'evolució de sèries cronològiques.
 • Presentar una informació que sigui plenament integrada amb la corresponent a les dades del comerç amb l'estranger i amb la de la resta de països comunitaris, gràcies a l'aplicació de metodologies comunes.
 • Difondre la informació de la producció industrial anual en el menor temps possible, mig any aproximadament, després de finalitzat l'any de referència de les dades.

2. Unitats estadístiques

La unitat d'informació o d'observació a la qual van referides les dades del qüestionari és l'establiment industrial o unitat local, que es defineix com la unitat productora de béns i serveis industrials, situada en un emplaçament físic definit i que està sota la direcció d'una sola empresa.

La unitat informant, responsable de subministrar les dades, és l'empresa, definida com la unitat jurídicament autònoma més petita que explota un o diversos establiments.

3. Àmbit poblacional

La població objecte de l'enquesta és el conjunt d'establiments industrials (amb independència de l'activitat principal de l'empresa a la qual pertanyen) necessari per cobrir el 90% de la producció de cada classe (4 dígits) de la CCAE-2009.

Per a cada una d'aquestes classes s'enquesten els establiments industrials pertanyents a empreses de 20 persones ocupades o més. Per a certes classes (més del 50%) s'enquesten, a més, els establiments industrials d'empreses amb menys de 20 persones ocupades.

4. Àmbit temporal

Es tracta d'una enquesta contínua i el seu període es refereix a l'any natural. Quan el cicle de producció no es correspon amb l'any natural, la informació demanada es refereix a la producció de la campanya que acaba dins de l'any de referència de l'enquesta.

5. Àmbit geogràfic

L'enquesta cobreix el territori de l'Estat espanyol, excepte Ceuta i Melilla, i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'explotació per a Catalunya recull dades d'unes 11.000 empreses que informen de la producció venuda pels aproximadament 12.000 establiments industrials ubicats a Catalunya.

6. Llista de productes

La informació objecte de l'enquesta es defineix principalment, ja que no coincideix totalment, mitjançant la llista de productes PRODCOM, acrònim format a partir dels termes francesos PRODuction COMmunautaire, i que consisteix en una llista de productes i serveis industrials harmonitzada amb la Classificació del comerç exterior o Nomenclatura combinada de la Unió Europea. La llista PRODCOM europea inclou les indústries extractives i la indústria manufacturera (seccions B i C de la CCAE-2009), tot i que amb algunes excepcions:

 • No recull les divisions 05 (Extracció d'antracita, hulla i lignit), 06 (Extracció de petroli brut i de gas natural) i 09 (Activitats de suport a les indústries extractives).
 • No inclou la majoria dels serveis industrials identificats a la CPA 2008 com a "operacions de subcontractació".
 • Tampoc recull les classes 0721 (Extracció de minerals d'urani i de tori), 0892 (Extracció de torba), 2446 (Tractament de combustibles nuclears) i 3040 (Fabricació de vehicles de combat).

Cada producte es defineix en relació amb un o diversos articles de la Nomenclatura combinada del comerç exterior, cosa que facilita la comparació de les dades de les estadístiques de producció industrial amb les que s'obtenen de les estadístiques del comerç exterior.

Cada rúbrica de la llista PRODCOM està representada per un codi de 8 dígits. Hi ha la possibilitat, però, d'afegir-hi un novè dígit per a les especificacions concretes de cada país. La llista PRODCOM utilitzada per l'EIP (que es pot consultar en el web de l'Idescat sota la denominació PRODCOM-EIP) consta de rúbriques amb codis a 10 dígits, ja que, a més d'afegir-hi el novè dígit significatiu per a certs productes típics (com l'oli d'oliva), o per a productes que són investigats a Espanya i que no formen part de la llista PRODCOM europea (com la refinació de petroli o la producció d'energia elèctrica), també s'ha incorporat un desè dígit de control, per evitar errors durant la gravació o el tractament de les dades.

El significat dels vuit primers dígits és el següent: els quatre primers coincideixen amb la CCAE-2009, que es correspon amb la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques de la Unió Europea (NACE Rev.2), en vigor des del 2008. Els sis primers dígits formen la integració corresponent a la Classificació de productes per activitats de la Unió Europea (CPA). El setè i vuitè dígits indiquen la classificació de cada un dels productes PRODCOM en el si de cada rúbrica CPA.

Per a les classes 1020 (Processat i conservació de peix, crustacis i marisc), 1041 (Fabricació d'olis i greixos), 1051 (Preparació de llet i fabricació dels seus derivats) i 3511 (Producció d'energia elèctrica), la coincidència amb la CCAE-2009 només es produeix en els tres primers dígits, ja que en aquesta classificació aquestes classes han estat desagregades respecte a la NACE Rev.2.

En resum, l'Enquesta industrial de productes investiga la indústria manufacturera i la producció d'electricitat, gas i vapor (seccions C i D de la CCAE-2009), excepte:

 • El tractament de combustibles nuclears (classe 2446)
 • La fabricació de vehicles de combat (classe 3040)
 • El transport, distribució i comerç d'energia elèctrica i gas (classes 3512, 3513, 3514, 3522 i 3523).

Les indústries extractives (secció B de la CCAE-2009) són estudiades pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Queden fora de l'àmbit de l'enquesta:

 • Les activitats industrials de caràcter no econòmic, és a dir, les que produeixen béns i serveis no destinats a la venda.
 • Les activitats de reparació de certs béns d'ús i consum.
 • Les activitats industrials realitzades en establiments l'activitat principal dels quals és no industrial.

No es disposa de la informació dels productes lactis (grup 105 de la CCAE-2009) del període anterior a l'any de referència 2015, tot i que estan dins de l'àmbit de l'enquesta i són investigats.

Les modificacions, altes o baixes que s'introdueixen anualment en la llista PRODCOM es consignen al peu de la taula de cada fitxa de producte (vegeu apartat 9 Tabulació).

7. Variables

Les variables de l'enquesta són la quantitat i el valor dels productes investigats.

Com a norma general tots els productes es mesuren en quantitat i valor. No obstant això, per a certs productes, solament es requereix informació en valor. Aquestes rúbriques solen ser les que es refereixen a serveis de reparació, instal·lació i manteniment, parts i peces, i altres que recullen descripcions de productes molt diversos. A les taules, la quantitat i la unitat d'aquests productes es deixen en blanc.

El valor es refereix sempre a la producció comercialitzada. El criteri de valoració utilitzat per comptabilitzar el valor és el del preu mitjà de venda neta, és a dir, incloent-hi els costos d'envasament i embalatge i excloent-hi l'IVA i altres impostos sobre el consum, les rebaixes als clients i les despeses de transport facturades per separat.

Les quantitats es mesuren amb dos criteris diferents:

 • Per a la majoria dels productes, les quantitats es refereixen a la producció facturada o venuda, i coincideixen, per tant, amb el criteri per mesurar el valor.
 • Per a una sèrie de productes intermedis, obtinguts generalment en processos integrats, la quantitat sol·licitada és la producció total, és a dir, la que es produeix i es destina a la venda (vendes + existències) més la reutilitzada en el mateix procés.

No totes les rúbriques de la llista PRODCOM es refereixen a productes físics. També s'hi inclouen codis corresponents a les operacions de perfeccionament, reparació i manteniment, així com els treballs de muntatge, i que es designen serveis industrials. Aquests codis no tenen correspondència amb la nomenclatura del comerç amb l'estranger.

S'entén per perfeccionament o acabat aquelles operacions que, un cop fetes, no alteren la forma del producte, com ara el tenyiment, la impregnació, la impressió, l'envernissament, el niquelat, etc. Es distingeix entre el perfeccionament dels béns produïts per l'empresa (perfeccionament directe), el perfeccionament de productes comprats (treballs de perfeccionament per compte propi) i el perfeccionament en règim de subcontractació de productes pertanyents a un tercer (perfeccionament per compte d'altri). Solament aquests últims es consignen en les rúbriques d'acabats creades amb aquest objectiu. L'acabat dels productes fabricats per la pròpia empresa es classifica juntament amb el producte.

Els treballs de reparació i manteniment es classifiquen en els codis corresponents i el seu valor és el de les despeses de reparació i manteniment facturats. Les operacions de reparació i manteniment que revesteixen el caràcter de grans reparacions i transformen en gran part el producte (canvi de quasi totes les peces d'una maquinària, canvi de mida d'un objecte de joieria o de pelleteria, etc.) es consideren producció i es classifiquen en els codis del producte corresponent i no en els codis de les seves reparacions.

Tot i que hi ha una regla general segons la qual els serveis de reparació i manteniment sempre que vagin units a la fabricació d'equipaments industrials s'inclouen en el sector industrial, hi ha excepcions a aquesta regla en els casos de la:

 • Reparació d'automòbils i motocicletes (classes 4520 i 4540).
 • Reparació d'ordinadors, efectes personals i efectes domèstics (divisió 95).

Es considera muntatge o instal·lació l'acoblament de diversos elements en un sol producte o de diversos productes per formar una instal·lació més complexa. Si els productes muntats són també fabricats per la mateixa empresa, el muntatge es codifica juntament amb el producte fabricat en el codi del producte corresponent. Quan l'empresa que munta és diferent de la que fabrica el producte, el valor del muntatge queda codificat en els codis PRODCOM corresponents. El valor del servei de muntatge inclou les despeses de muntatge facturades més els costos dels materials necessaris per fer el servei i exclou el valor dels productes muntats, no fabricats per l'empresa encarregada de realitzar el muntatge.

A més de la quantitat i el valor, la taula que ordena els productes fabricats que no estan sota secret estadístic segons el valor de les seves vendes, incorpora una columna que indica la posició que ocupa cada producte en l'ordenació en sentit descendent. Aquesta informació també figura a la fitxa de cada producte fabricat, que mostra la sèrie històrica de resultats del producte.

Quan alguna informació no està disponible s'ha emprat el símbol ":" per indicar-ho.

8. Qüestionaris i sectorització

El qüestionari no és únic ja que per facilitar la recollida de la informació objecte de l'enquesta s'ha dividit el contingut de la producció industrial en 81 sectors, dos d'aquests recollits pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (extracció de minerals metàl·lics i no metàl·lics) i la resta per l'INE.

Per a cadascun dels sectors s'ha dissenyat un qüestionari diferent, agrupant-hi els productes pertanyents a activitats econòmiques que presenten una sèrie de característiques comunes.

En molts qüestionaris, a més d'incloure els productes 'típics' de les seves activitats se n'inclouen d'altres anomenats 'atípics', que corresponen a les possibles activitats secundàries derivades de la principal que poden exercir-se en el mateix establiment.

Tot establiment ha d'estar codificat segons la CCAE corresponent a la seva activitat principal, definida com aquella que proporciona el major valor afegit, i si no es disposa d'aquesta informació, la que genera major valor de producció o ocupa un major nombre de persones.

La informació obtinguda a partir dels 79 qüestionaris utilitzats per l'INE, per a Catalunya es presenta distribuïda en 56 branques que, al seu torn, per raons de coherència i comparabilitat, s'agreguen en les 16 agrupacions definides per l'INE. A continuació figura la correspondència entre aquestes sectoritzacions i la CCAE-2009:

Agrupacions i branques d'activitat econòmica
Agrupacions i branques CCAE-2009
(*) No inclou les classes 2446, 3040, 3512–3514, 3522 i 3523
ncaa: No classificats en altres apartats.
Alimentació, begudes i tabac 10–12
Carn i productes carnis 101
Peix, crustacis i mol·luscs elaborats i en conserva 102
Fruites i hortalisses preparades i en conserva 103
Olis i greixos vegetals i animals 104
Llet, formatges, gelats i altres productes lactis 105
Productes de molineria, midons, fleca i pastisseria 106, 1071, 1072
Sucre, cacau, xocolata i productes de confiteria 1081, 1082
Productes alimentaris ncaa 1073, 1083–1086, 1089
Aliments preparats per a animals 109
Begudes i tabac 11, 12
Tèxtil i confecció 13, 14
Filats i teixits tèxtils 131, 132
Serveis d'acabament tèxtil 133
Altres productes tèxtils i peces de vestir de punt 139, 143
Peces de vestir, excepte de punt 141, 142
Cuir i calçat 15
Cuirs i pells, preparats, adobats o acabats 1511
Articles de marroquineria i calçat 1512, 152
Fusta i suro, excepte mobles 16
Fusta serrada i planejada i fusta preparada per a ús industrial 161
Productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 162
Paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 17, 18
Pasta de paper, paper i cartó 171
Articles de paper i de cartó 172
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 18
Productes de refinació de petroli, productes químics i farmacèutics 19–21
Refinació petroli, productes bàsics química inorgànica, colorants i pigments 19, 2011–2013
Altres productes bàsics de química orgànica 2014
Adobs, plaguicides i altres productes agroquímics 2015, 202
Plàstic i cautxú sintètic en formes primàries 2016, 2017
Pintures, vernissos, tintes d'impremta i màstics 203
Sabons, detergents, perfums i productes de cosmètica 204
Altres productes químics i fibres artificials i sintètiques 205, 206
Productes farmacèutics 21
Productes de cautxú i matèries plàstiques 22
Productes de cautxú 221
Productes de matèries plàstiques 222
Altres productes minerals no metàl·lics 23
Vidre i productes de vidre 231
Productes ceràmics i de terra cuita per a la construcció 232–234
Ciment, calç i guix i productes de formigó, guix i ciment 235, 236
Pedra ornamental i per a construcció i altres productes minerals no metàl·lics 237, 239
Productes de metal·lúrgia i productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 24 (*)
Productes bàsics, tubs, canonades i similars, de ferro i acer 241–243
Metalls preciosos i altres metalls no ferris; fosa de metalls 2441–2445, 245
Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 25
Elements metàl·lics per a la construcció; grans dipòsits i generadors de vapor 251–253
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia i tractament de metalls 255, 256
Articles de ganiveteria i coberteria, eines i articles de ferreteria 257
Armes i municions i altres productes metàl·lics 254, 259
Productes informàtics i electrònics i materials elèctrics 26, 27
Productes informàtics i electrònics 261–264
Instruments de mesura i òptica i equips fotogràfics i electromèdics 265–268
Maquinària i materials elèctrics, excepte aparells domèstics 271–274, 279
Aparells domèstics 275
Maquinària i equips ncaa 28
Maquinària d'ús general, excepte màquines eina elèctriques portàtils 281, 2821–2823, 2825, 2829
Màquines eina 2824, 284
Maquinària agrària i forestal 283
Maquinària d'altres tipus per a usos específics 289
Materials de transport 29, 30 (*)
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 29
Vaixells i embarcacions, locomotores, aeronaus i altres materials de transport 301–303, 309
Mobles i altres productes manufacturats 31, 32
Mobles 31
Articles de joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines 321–324
Instruments i subministraments per a medicina i odontologia 325
Articles manufacturats ncaa 329
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 33
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 33
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 35 (*)
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3515–3519, 3521, 353

9. Tabulació

Els resultats de l'explotació que l'Idescat du a terme a partir de les dades recollides per l'EIP d'establiments ubicats a Catalunya es presenten en quatre tipus de taules:

 • Una taula amb els totals de les vendes dels productes fabricats en cadascuna de les 16 agrupacions i 56 branques en què s'ha subdividit l'àmbit productiu investigat. Clicant en una agrupació es despleguen els resultats de les seves branques i clicant en una branca s'obté la taula que es descriu a continuació.
 • Una taula per a cada branca, en què figuren tots els seus productes fabricats. Per a cada producte es mostra la denominació, el codi PRODCOM-EIP (a 10 dígits), el valor (en milers d'euros) i la quantitat (en la unitat corresponent) de la producció venuda. Si per raons de secret estadístic (quan el nombre d'empreses fabricants del producte és inferior a 4), aquesta informació no es pot difondre, només figura el codi i la denominació del producte. En els casos en què a un nivell més agregat (8 o 6 dígits de la PRODCOM-EIP) hi ha el suficient nombre d'empreses productores, s'ha afegit el valor i la quantitat de dos o més productes que a nivell desagregat estaven sota secret estadístic. Aquesta taula permet obtenir la sèrie històrica de resultats de cadascun dels productes en clicar-hi.
 • Una taula amb tots els productes fabricats que no estan sota secret estadístic. En aquesta taula apareixen, ordenats segons el valor de les seves vendes, els 50 productes amb més producció venuda. Una barra a peu de taula permet anar incorporant grups de 50 productes. Es pot canviar el sentit de l'ordenació (decreixent o creixent) o la pròpia variable d'ordenació, ja que també es pot ordenar per codi i anar incloent grups de 50 productes ordenats per codi segons el sentit escollit.
 • Una taula generada pel cercador amb el conjunt de productes que en la seva denominació o codi PRODCOM contenen la seqüència de caràcters o de xifres que s'hagi introduït en la finestra del cercador. Un cop se seleccioni un producte de la llista de resultats es mostra la fitxa del producte que consisteix en la sèrie històrica de resultats d'aquest producte: valor, quantitat i unitat de la producció venuda i posició en el rànquing de les vendes.

Finalment, per a cadascun dels anys disponibles s'ofereix la possibilitat de descarregar un fitxer Excel amb la relació exhaustiva de tots els productes investigats per l'EIP (a 10, 8 i 6 dígits de la PRODCOM-EIP), inclosos els que estan sota secret estadístic i els no fabricats en l'any de referència.

Els resultats del darrer any publicat són provisionals, fins que, en difondre els de l'any següent, s'actualitzen i passen a ser definitius.