Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població comptada a part
Província
Catalunya. 4t trimestre del 2001
    Valor
Barcelona 3,5
Girona 0,3
Lleida 0,0
Tarragona 0,4
Total 4,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.