Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població comptada a part Girona. 4t trimestre del 2001
    Valor
Total 0,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.