Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  16 a 24   25 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 76,1 498,2 574,3
De 35 a menys de 45 hores setmanals 63,6 1.882,4 1.945,9
45 hores setmanals i més 6,4 392,4 398,8
Sense horari habitual 3,8 75,9 79,7
Total 149,9 2.848,9 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles