Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
No han treballat 158,8
Menys de 30 hores setmanals 495,9
De 30 a menys de 35 hores setmanals 255,5
De 35 a menys de 40 hores setmanals 298,5
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.317,0
45 hores setmanals i més 388,8
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles