Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
No han treballat 157,7
Menys de 30 hores setmanals 483,2
De 30 a menys de 35 hores setmanals 254,6
De 35 a menys de 40 hores setmanals 297,6
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.315,2
45 hores setmanals i més 409,1
Total 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles