Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Província
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Barcelona 4.598,7
Girona 618,9
Lleida 354,5
Tarragona 658,8
Total 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.