Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Lloc de naixement / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 210,3 7,7 76,6 294,5
De 25 a 54 anys 1.924,9 234,5 726,7 2.886,1
De 55 anys i més 428,9 169,3 84,0 682,2
Total 2.564,1 411,4 887,3 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.