Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 53,2
Indústries extractives, energia, aigua i residus 50,6
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 225,0
Química i cautxú 105,1
Metal·lúrgia 61,2
Maquinària, material elèctric i de transport 193,6
Construcció 226,7
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 197,0
Comerç detall 373,5
Transport i emmagatzematge 221,1
Hostaleria 292,7
Informació i comunicacions 111,8
Activitats financeres i assegurances 70,6
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 278,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 205,8
Administració pública 188,4
Educació 236,0
Sanitat i serveis socials 317,8
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 265,9
No classificables 209,3
Total 3.883,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.