Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 7,0 434,8 441,8
De 25 a 54 anys 238,8 222,3 461,1
De 55 a 64 anys 234,6 111,1 345,8
De 65 anys i més 848,7 524,2 1.372,9
Total 1.329,2 1.292,5 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.