Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 5,5 436,3 441,8
De 25 a 54 anys 159,8 301,3 461,1
De 55 a 64 anys 198,0 147,7 345,8
De 65 anys i més 863,4 509,6 1.372,9
Total 1.226,7 1.395,0 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.