Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Desocupats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Una persona 674,9 48,6 0,0 723,5
Dues persones 777,6 142,9 20,0 940,5
Tres persones 409,3 167,6 34,8 611,7
Quatre persones 321,1 126,9 50,5 498,5
Cinc persones i més 89,6 44,2 37,4 171,3
Total 2.272,6 530,2 142,7 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.