Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada Catalunya. 4t trimestre del 2022
    Valor
Total 129.506,4
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles