Skip to main content
Groups
Code Description
000 Representacions diplomàtiques, organismes internacionals i forces armades aliades
010 Agricultura i caça
020 Silvicultura
030 Pesca
111 Extracció i aglomeració d'hulla
112 Extracció i aglomeració de lignit
120 Coqueries
131 Extracció de petroli
132 Extracció i depuració de gas natural
133 Extracció de pissarres bituminoses
134 Prospecció de petroli i gas natural
140 Refinació de petroli
151 Extracció de minerals que contenen matèries físsils i fèrtils
152 Producció i transformació de matèries físsils i fèrtils
161 Producció i distribució d'energia elèctrica
162 Fàbriques de gas, distribució de gas
163 Producció i distribució de vapor, aigua calenta i aire comprimit. Centrals de producció de calor
169 Producció i distribució de diverses classes d'energia [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
170 Captació, depuració i distribució d'aigua
211 Extracció i preparació de minerals de ferro
212 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
221 Siderúrgia (segons el tractat CECA), llevat de les coqueries integrades
222 Fabricació de tubs d'acer
223 Trefilatge, estiratge, laminatge de fleixos, laminatge en fred de perfils de l'acer
224 Producció i primera transformació de metalls no fèrrics
231 Extracció de materials de construcció i terres per a calcinar
232 Extracció minera de sals de potassa i fosfats naturals
233 Extracció de sal comuna
239 Extracció d'altres minerals. Torberes
241 Fabricació de materials de construcció de terra cuita
242 Fabricació de ciment, calç i guix
243 Fabricació de materials de construcció i d'obres públiques de formigó, ciment o guix
244 Fabricació d'articles d'amiant (llevat dels de fibrociment)
245 Treballs de la pedra i de productes minerals no metàl·lics
246 Producció de moles i d'altres productes abrasius sobreposats
247 Indústries del vidre
248 Fabricació de productes ceràmics
251 Fabricació de productes químics bàsics i fabricació seguida de transformació més o menys elaborada d'aquests productes [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
252 Indústries petroquímiques i carboquímiques [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats no integrades]
253 Altres indústries químiques bàsiques [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats no integrades]
255 Fabricació de vernissos, pintures, laques i tintes d'impremta
256 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment a la indústria i l'agricultura
257 Fabricació de productes farmacèutics
258 Fabricació de sabó i detergents sintètics i fabricació d'altres productes d'higiene corporal i de perfumeria
259 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum domèstic i per a oficina
260 Producció de fibres artificials i sintètiques
311 Foneries
312 Forja, estampació, emmotllament, embotició, tallament i repussatge
313 Segona transformació, tractament i recobriment de metalls
314 Construcció metàl·lica (inclosa la instal·lació corresponent)
315 Caldereria, construcció de dipòsits i altres recipients de xapa
316 Fabricació d'eines i articles acabats, de metall (llevat del material elèctric)
319 Tallers mecànics NCAA
321 Construcció de màquines i tractors agrícoles
322 Construcció de màquines-eines per a treballar els metalls, d'estris i de recanvis per a màquines
323 Construcció de màquines tèxtils i dels seus accessoris, fabricació de màquines de cosir
324 Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques i afins
325 Construcció de material per a la mineria, siderúrgia i foneria, enginyeria civil i construcció. Construcció de material d'elevació i manipulació
326 Fabricació d'òrgans de transmissió
327 Construcció d'altres materials específics
328 Construcció d'altres màquines i material mecànic
330 Construcció de màquines d'oficina i de màquines i instal·lacions per al tractament de la informació
341 Fabricació de fils i cables elèctrics
342 Fabricació de material elèctric d'equipament
343 Fabricació de material elèctric d'utilització i de piles i acumuladors
344 Fabricació de material de telecomunicació, de comptadors, d'aparells de mesurament i de material electromèdic
345 Construcció d'aparells electrònics (llevat d'ordinadors), ràdio, televisió, electroacústica, discs i cintes magnètiques enregistrades
346 Fabricació d'aparells electrodomèstics
347 Fabricació de llums i material d'enllumenat
348 Muntatge, obres d'instal·lació tècnica (llevat d'instal·lació elèctrica d'edificis)
351 Construcció i muntatge de vehicles automòbils (inclosos els tractors de carretera) i construcció de motors per a aquests
352 Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
353 Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a automòbils
361 Construcció naval, reparació i conservació de vaixells
362 Construcció de material ferroviari rodant, per via normal i estreta, per a trànsit públic
363 Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
364 Construcció i reparació d'aeronaus
365 Construcció de material de transport NCAA
371 Fabricació d'instruments de precisió i d'aparells de mesurament i control
372 Fabricació de material mèdico-quirúrgic i d'aparells ortopèdics (llevat de calçat ortopèdic)
373 Fabricació d'instruments d'òptica i de material fotogràfic
374 Fabricació de rellotges i les seves peces de recanvi
411 Indústries d'olis i greixos
412 Matança de bestiar, preparació i conservació de carn (llevat de carnisseria-xarcuteria)
413 Indústries làcties
414 Preparació de conserves de fruites i productes hortícoles
415 Fabricació de conserves de peix i altres productes del mar amb vista a l'alimentació humana
416 Fabricació de productes de molineria
417 Fabricació de pastes alimentàries
418 Indústries de productes amilacis
419 Forns, pastes i pastisseria, torrades, galetes i bescuits
420 Indústries del sucre
421 Indústries del cacau, xocolata i confiteria
422 Preparació de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix)
423 Elaboració de productes alimentaris diversos
424 Indústries dels alcohols etílics de fermentació
425 Indústries del vi i de les begudes a base de vi
426 Sidreria i fabricació de begudes de fruites fermentades (incloses les begudes escumoses de fruites fermentades)
427 Cerveseria i malteria
428 Indústries de les begudes higièniques i aigües gasoses
429 Indústries del tabac
431 Indústries llaneres
432 Indústries cotoneres
433 Indústries sederes
434 Indústria del lli, cànem i rami
435 Indústries del jute
436 Gèneres de punt
437 Acabament de tèxtils
438 Fabricació de catifes, de linòleum i cobertors de tarimes, i de teles encerades
439 Altres indústries tèxtils
441 Assaonament-assaonament en blanc i indústries afins
442 Fabricació d'articles de cuir i similars
451 Fabricació mecànica del calçat (llevat del de cautxú i fusta)
452 Fabricació de calçat d'artesania (inclòs el calçat ortopèdic)
453 Confecció (producció en sèrie) de roba i accessoris del vestit
454 Confecció a mida de roba, articles de llenceria i barrets
455 Confecció d'altres articles tèxtils (llevat de la teixidura)
456 Indústries de la pelleteria i les peces de vestir de pell
461 Serrat i preparació industrial de la fusta
462 Fabricació de productes semiacabats de fusta
463 Fabricació en sèrie de peces de fusteria d'estructura, de fusteria d'obra i de tarimes
464 Fabricació d'embalatges de fusta
465 Fabricació d'altres peces de fusta (llevat de mobles)
466 Fabricació d'articles de suro, palla, cistelleria i jonc, raspalls
467 Indústries del moble de fusta
471 Fabricació de pasta, paper i cartó
472 Transformació de paper i cartó, fabricació d'articles de pasta
473 Arts gràfiques i indústries afins
474 Edició
481 Indústries del cautxú
482 Recautxutatge i reparació de pneumàtics
483 Transformació de matèries plàstiques
491 Joieria, orfebreria, argenteria i treball de gemmes
492 Fabricació d'instruments de música
493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
494 Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport
495 Indústries manufactureres diverses
500 Construcció i enginyeria civil (sense especialització). Demolició
501 Construcció d'immobles (per a habitatges i d'altres tipus)
502 Enginyeria civil: construcció de camins, ponts, vies fèrries, etc.
503 Instal·lació
504 Acabament d'obres
611 Comerç a l'engròs de primeres matèries agrícoles, d'animals vius, de matèries tèxtils i de productes semimanufacturats
612 Comerç a l'engròs de combustibles, minerals i productes químics industrials
613 Comerç a l'engròs de fusta i de materials de construcció
614 Comerç a l'engròs de màquines, material i vehicles
615 Comerç a l'engròs de mobles, articles per a la llar i quincalleria
616 Comerç a l'engròs de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir
617 Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac
618 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics, mèdics, de bellesa i de productes de conservació
619 Altres comerços a l'engròs especialitzats i comerç a l'engròs de productes diversos
621 Comerç a l'engròs de ferralla i rebuigs metàl·lics no fèrrics
622 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació
631 Intermediaris del comerç de primeres matèries agrícoles, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes manufacturats
632 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals i productes químics per a la tècnica i la indústria
633 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
634 Intermediaris del comerç de maquinària, material i vehicles
635 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i quincalleria
636 Intermediaris del comerç de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir
637 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
638 Intermediaris del comerç especialitzat en productes NCAA
639 Intermediaris del comerç de productes diversos (sense predomini)
641 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac
642 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac
643 Farmàcies
644 Comerç al detall d'articles mèdics, productes de bellesa i productes de conservació
645 Comerç al detall de roba
646 Comerç al detall de calçat i marroquineria
647 Comerç al detall de teixits per a decoració
648 Comerç al detall d'aparells i material per a l'equipament de la llar
649 Comerç al detall d'aparells i material per a l'equipament de la llar
651 Comerç al detall d'automòbils i motocicletes
652 Comerç al detall de carburants i lubrificants
653 Comerç al detall de llibres, periòdics, papereria i objectes d'escriptori
654 Altres comerços al detall
655 Altres comerços al detall
656 Comerç al detall d'un assortiment variat de productes diversos, amb venda predominant d'articles no alimentaris
661 Restaurants (sense dispesa)
662 Despatx de begudes sense espectacle (sense dispesa)
663 Despatx de begudes amb espectacle
664 Cantines
665 Hoteleria en sentit estricte
666 Vagons llit i vagons restaurant
667 Llocs d'allotjament complementaris
671 Reparació de vehicles de motor i de bicicletes
672 Reparació de calçat i altres articles de cuir
673 Reparació d'articles elèctrics per a la llar
674 Reparació de rellotges i de joieria
675 Reparacions NCAA i sense especialització
710 Ferrocarril
721 Ferrocarrils metropolitans, tramvies i serveis regulars d'autobusos
722 Transport de viatgers, per carretera (llevat de serveis regulars d'autobusos)
723 Transport de mercaderies per carretera
724 Transport per canonada (oleoductes i gasoductes)
725 Transport terrestre NCAA
730 Navegació interior
741 Transport marítim
742 Transport de cabotatge
750 Transport aeri
761 Activitats afins al transport terrestre
762 Activitats afins a la navegació interior (explotació i manteniment de les vies d'aigua, ports fluvials, altres instal·lacions de navegació fluvial)
763 Activitats afins al transport marítim i de cabotatge (ports marítims, altres instal·lacions marítimes)
764 Activitats afins al transport aeri (aeroports i aeròdroms)
771 Agències de viatges
772 Intermediaris de transport
773 Dipòsits i magatzems
790 Comunicacions
811 Institucions bancàries centrals
812 Altres institucions monetàries
813 Altres entitats financeres
821 Assegurances de diversos rams (llevat d'assegurances socials obligatòries)
822 Vida i capitalització (llevat d'assegurances socials obligatòries)
823 Danys, malaltia i riscos diversos (llevat d'assegurances socials obligatòries)
831 Auxiliars financers
832 Auxiliars d'assegurances
833 Explotació d'immobles (llevat d'arrendament d'immobles propis)
834 Agents de la propietat immobiliària
835 Assessoria jurídica
836 Comptabilitat, assessoria fiscal i auditoria
837 Serveis tècnics
838 Publicitat
839 Altres serveis prestats a les empreses
841 Lloguer de maquinària i equips agrícoles (sense personal permanent)
842 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i obres públiques (sense personal permanent)
843 Lloguer de maquinària i equips comptables i d'oficina, inclòs el material de càlcul electrònic i caixes enregistradores (sense operador permanent)
844 Lloguer de vehicles automòbils sense conductor
845 Lloguer d'altres mitjans de transport sense conductor
846 Lloguer de béns de consum
847 Lloguer d'altres béns mobles (sense personal permanent)
850 Lloguer d'immobles propis
911 Parlament i Administració central, regional i local (inclosos els ministeris)
912 Justícia
913 Seguretat interior i ordre públic
914 Bombers
915 Defensa nacional
919 Seguretat Social obligatòria
921 Serveis de vies públiques, serveis de desinfecció i serveis similars
922 Administració de cementiris
923 Serveis de neteja
931 Establiments d'ensenyament superior
932 Establiments d'ensenyament general
933 Establiments de formació i perfeccionament professionals
934 Centres d'educació preescolar
935 Professors i personal docent independent
936 Autoescoles i escoles de pilots (llevat d'escoles per a pilots de línia)
940 Investigació i desenvolupament
951 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana
952 Altres establiments sanitaris
953 Consultes de metges
954 Consultes i clíniques dentals
955 Llevadors o llevadores, infermers o infermeres independents, i similars
956 Veterinaris i clíniques veterinàries
961 Obres socials
962 Allotjaments d'assistència social
963 Associacions professionals i organitzacions econòmiques
964 Sindicats patronals
965 Sindicats d'obrers i empleats
966 Organitzacions religioses i associacions filosòfiques
967 Oficines de turisme i clubs turístics
968 Serveis prestats a la comunitat NCAA
971 Producció de pel·lícules cinematogràfiques
972 Distribució de pel·lícules
973 Sales de cinema
974 Ràdio i televisió
975 Espectacles (llevat de cinema i esports)
976 Professions liberals, artístiques i literàries
977 Biblioteques, arxius públics, museus, jardins botànics i zoològics
978 Instal·lacions i organismes esportius, esportistes i professors d'esport independents
979 Serveis recreatius NCAA
981 Bugaderies, tintoreries i serveis similars
982 Perruqueries i instituts de bellesa
983 Estudis fotogràfics
984 Serveis personals NCAA
990 Serveis domèstics