Skip to main content

33 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria

    Short tag proposal

    Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

    Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

    11 Màquines d'oficina i instruments