Skip to main content

31110 — Cap d'oficines administratives públiques

    Dirigeix, organitza i coordina unitats administratives en el sector públic i en l'Administració estatal, local i institucional, i també la feina del seu personal, i controla i examina la feina executada.

    Pot preparar informes per als seus superiors i acomplir tasques anàlogues.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.