Saltar al contingut principal
Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2019
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 575,2 407,2 982,4
Educació secundària 1a. etapa 327,4 359,5 686,9
Educació secundària 2a. etapa 152,4 247,4 399,8
Educació superior 207,2 138,8 346,0
Total 1.262,1 1.153,0 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.