Saltar al contingut principal
Població inactiva
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 552,1 430,3 982,4
Educació secundària 1a. etapa 282,4 404,5 686,9
Educació secundària 2a. etapa 133,6 266,2 399,8
Educació superior 191,4 154,6 346,0
Total 1.159,5 1.255,7 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.