Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 549,5 383,7 933,3
Educació secundària 1a. etapa 393,9 469,1 863,0
Educació secundària 2a. etapa 154,5 266,6 421,1
Educació superior 231,2 173,1 404,3
Total 1.329,2 1.292,5 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.