Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 1r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 558,6 392,2 950,9
Educació secundària 1a. etapa 351,0 422,5 773,5
Educació secundària 2a. etapa 145,3 243,1 388,4
Educació superior 205,6 136,9 342,5
Total 1.260,5 1.194,8 2.455,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.