Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Experiència laboral
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  Han treballat   No han treb.     Total
Analfabets i educació primària 777,6 173,3 950,9
Educació secundària 1a. etapa 538,3 235,2 773,5
Educació secundària 2a. etapa 270,9 117,5 388,4
Educació superior 317,8 24,7 342,5
Total 1.904,7 550,6 2.455,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.