Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 524,3 409,0 933,3
Educació secundària 1a. etapa 344,2 518,8 863,0
Educació secundària 2a. etapa 137,3 283,8 421,1
Educació superior 220,9 183,4 404,3
Total 1.226,7 1.395,0 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.