Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Girona. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 11,2
Indústria 71,8
Construcció 45,0
Serveis 215,2
Total 343,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.