Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1999
    Valor
Persona principal 1.287,0
Cònjuges 733,6
Altres 924,2
Total 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.