Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 1999
    Valor
Agricultura, ramaderia, silv. i pesca 91,7
Energia, química, cautxú i metal·lúrgia 247,6
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició 287,1
Maquinària, mat. elèctric i de transport 236,1
Construcció 271,2
Comerç, hoteleria i reparacions 605,4
Transports i telecomunicacions 174,6
Serveis financers, a empreses i lloguers 294,5
Adm. pública, educació i sanitat 402,9
Altres serveis col·lectius 200,8
No classificables 132,9
Total 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.