Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Tipus d'ocupació (CCO-94)
Catalunya. 1999
    Valor
Directius administració i empresa 235,5
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 299,4
Tècnics i professionals de suport 263,3
Empleats administratius 340,3
Treb. serv. restauració, personals, comerç 429,7
Treb. qualificats agraris i pesquers 74,7
Treb. qual. manufactures i construcció 477,3
Operadors d'instal·lacions i maquinària 349,5
Treballadors no qualificats 341,3
Forces armades 0,9
No classificables 132,9
Total 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.