Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Experiència laboral / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Han treballat   No han treb.     Total
Analfabets i educació primària 961,1 269,8 1.231,0
Educació secundària 1a. etapa 257,3 154,9 412,2
Educació secundària 2a. etapa 237,8 124,2 362,0
Educació superior 227,4 22,4 249,8
Total 1.683,6 571,3 2.254,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.