Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 1.136,7 1.199,1 2.335,7
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 114,5 68,7 183,2
Comandament intermedi 192,4 169,0 361,4
Director de petita, mitjana o gran empresa 169,9 78,6 248,5
Ocupat independent 189,7 112,3 302,0
No ho sap 4,5 5,3 9,8
Total 1.807,7 1.633,0 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.